top of page
GDPR

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Právní služby poskytujeme jako trvale spolupracující advokáti. Správci osobních údajů jsou proto:

Mgr. Lucie Vaculínová, advokátka

+ 420 602 760 824, vaculinova@bpadvokati.cz

Mgr. Marek Šimka, advokát

+ 420 776 782 678, simka@bpadvokati.cz

KontaktGDPR

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme o Vás identifikační, kontaktní a platební údaje, konkrétně:


KLIENTI

 • jméno a příjmení,

 • datum narození a rodné číslo,

 • číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu,

 • adresa bydliště nebo sídla,

 • adresa elektronické pošty,

 • IČ a DIČ,

 • telefonní číslo,

 • bankovní účet.

 

TŘETÍ OSOBY

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště/sídla,

 • adresa elektronické pošty,

 • IČ a DIČ,

 • telefonní číslo,

 • bankovní účet,

 • údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, 

 • údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech,

 • údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech u zájemců o zaměstnání a jakékoli další osobní údaje, které nám v rámci jednání o možné spolupráci poskytnete (podobizna, koníčky atd.).

JAK JSME K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘIŠLI

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků (obchodní rejstřík, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).
 

Dále jsme osobní údaje zjistili ze soudních či správních spisů či od znalců, tlumočníků nebo svědků.

PROČ A ZA JAKÝM ÚČELEM SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy. 
Dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.


Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, poskytování právních služeb, řešení odpovědnosti za vady, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví.


Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení.

NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU (DŮVODU) ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Plnění smlouvy
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít. Smlouvu nemusíme uzavírat vždy písemně: jakékoli zadání, které od Vás přijmeme, nebo plná moc, kterou nám udělíte, může nahrazovat uzavření písemné smlouvy o poskytnutí právních služeb.

 

Plnění zákonné povinnosti
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady (pro úplnost uvádíme, že tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále nám povinnost zpracovávat osobní údaje ukládá též zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii).

 

Oprávněný zájem
Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš oprávněný zájem (plnění smlouvy s klientem; plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie).
Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

 

Souhlas
Právním základem pro zpracování osobních údajů může být i souhlas, k tomuto však přistupujeme zřídkakdy. Případný souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese daného advokáta. 

PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM

Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým mohou být osobní údaje předávány a jimi zpracovány, jsou:

 • spolupracující advokáti,

 • pojišťovna v případě pojistné události,

 • daňová či účetní kancelář z důvodu zpracování daňových přiznání nebo vedení účetnictví,

 • přepravce pro předání a doručení Vaší zásilky,

 • banka v případě platebního styku nebo úschovy,

 • příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále za splnění zákonných podmínek kladených pro advokáty též orgány státní správy či Česká advokátní komora.

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

JAK DLOUHO SI NECHÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat důsledky práv a povinností ze smlouvy.


Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 4 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.


Pokud nám zákon či stavovské předpisy ukládají povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

MUSÍTE NÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Nemusíte. Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné. Potřebujeme je však pro uzavření a plnění smlouvy nebo plnění našich zákonných povinností. 


Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu.
Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi? 


Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva (vizte níže). Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, www.uoou.cz.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Tento odstavec bude trochu delší, ale chceme naše povinnosti plnit řádně, proto uvádíme víc podrobností.
 

1. Právo na informace
Máte právo na informace (např. zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje). Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, kontaktujte nás

 

2. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete využít tohoto práva, kontaktujte nás.

 

3. Právo na opravu
Rádi opravíme bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. V této souvislosti však prosíme, abyste si na účetních dokladech, smlouvách, objednávkách nebo jiné komunikaci vždy pečlivě zkontrolovali Vaše osobní údaje. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte.

 

4. Právo být zapomenut
Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné, odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělili, vznesete námitky proti zpracování, osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

 

5. Právo na omezení zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně (například v zásadě je budeme jen ukládat, ale jinak nezpracovávat), pokud:

 • budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti,

 • je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití,

 • osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 • vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše oprávněné zájmy nad dalším zpracování osobních údajů.


6. Právo na přenositelnost údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 GDPR , zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Toto však v kanceláři neprovádíme.


V případě zájmu o přenositelnost nás neváhejte kontaktovat.
 

8. Právo podat stížnost nebo vznést námitku
Kdykoliv se můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, www.uoou.cz.


9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že v důsledku narušení našich zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

 

10. Právo odvolat souhlas
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
Pokud jste nám udělili souhlas a chcete jej odvolat, kontaktujte nás.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Uplatňujeme zejména následující organizační opatření:

 • Ke spisům mají přístup pouze osoby, které se spisem pracují nebo které jsou k nakládání se spisy zmocněné či pověřené,

 • Spisy jsou v počítači chráněném heslem. Spisy v listinné podobě se nacházejí ve skříních oddělené od ostatní dokumentace,

 • Přístup do kanceláří je zabezpečen několika dveřmi opatřenými zámky,

 • IT systém je standardní. Přístup do IT systému je omezen podle nastavených manažerských rolí,

 • IT systém je pravidelně testován a udržován.

AML

KONTAKTNÍ OSOBA

Každý advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem jsme povinni shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž jsme tyto údaje ověřili.
Kontaktními osobami pro své klienty jsou: 

 

Mgr. Lucie Vaculínová, advokátka

+ 420 602 760 824, vaculinova@bpadvokati.cz

Mgr. Marek Šimka, advokát

+ 420 776 782 678, simka@bpadvokati.cz

VYMEZENÍ ROZSAHU ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

FORMA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje za shora uvedeným účelem mohou být shromažďovány, mohou být pořízeny kopie dokladů, z nichž byly údaje ověřeny.

POUČENÍ O PRÁVECH NOSITELE ÚDAJŮ A JEHO MOŽNOSTECH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ OMEZIT NEBO VYLOUČIT

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

 • osobní údaje již dále nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad oprávněnými důvody Vás jako subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto ustanovení, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 

Pokud jste dosáhli omezení zpracování podle tohoto ustanovení, budete námi předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

POUČENÍ O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou předávány za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

ORGÁN DOZORU

Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

Spotřebitelé

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

Případné spory mezi klienty, kteří jsou spotřebiteli, a naší kanceláří, které vyplynou z našeho poskytování právních služeb, mohou být řešeny mimosoudně v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V takovém případě jsou klienti (spotřebitelé) oprávnění obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu (podmínkou je, aby nás před tím v této věci kontaktovali). Další podrobnosti naleznete na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

bottom of page